Wersja domyślna Wysoki kontrast - +

Boisko Starowa Góra

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISKA ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ W STAROWEJ GÓRZE

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1. 1. Regulamin określa zasady korzystania z boiska ze sztuczną nawierzchnią, zwanego dalej „boiskiem”, sankcje za nieprzestrzegania niniejszego regulaminu oraz pozostałe sprawy istotne dla bezpiecznego korzystania z obiektu i jego trwałości.
§ 2. 1. Boisko jest własnością Gminy Rzgów.
2. Zarządcą boiska jest Burmistrz Rzgowa, lub jednostka, której przekazano boisko w zarząd.
§ 3. 1. W celu zapewnienia ochrony mienia i bezpieczeństwa użytkowników, na terenie boiska funkcjonuje Przedstawiciel Zarządcy, imiennie wskazany przez Zarządcę boiska.
2. Przedstawiciel Zarządcy czuwa nad bezpieczeństwem osób korzystających z boiska, zwanych dalej użytkownikami i w tym celu upoważniony jest do wydawania użytkownikom poleceń porządkowych.

 

II. ZASADY KORZYSTANIA Z BOISKA

 

§ 4. 1. Ogólne zasady korzystania z boiska:
a) obiekt jest ogólnodostępny;
b) korzystanie z boiska jest bezpłatne;
c) boisko udostępnia się do użytku zgodnie z harmonogramem opracowanym przez zarządcę;
d) dzieci do lat 7 mogą korzystać z obiektu wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej;
e) dopuszcza się wyłącznie obecność w obuwiu sportowym o miękkiej, czystej i płaskiej podeszwie, (zabrania się używania butów z kolcami i stalowymi korkami);
f) zabrania się użytkowania w obrębie boiska jakichkolwiek źródeł ognia, np. palenia papierosów, ognisk;
g) zabronione jest instalowanie na nawierzchni jakichkolwiek urządzeń typu: podium, podłogi taneczne;
h) zakazuje się wjazdu na sztuczne nawierzchnie: łyżworolkami, wrotkami, deskorolkami, rowerami, motorowerami i innymi pojazdami mechanicznymi;
i) zabronione jest malowanie linii farbami lub znakowanie plastrami nawierzchni;
j) nie należy ustawiać bezpośrednio na nawierzchni żadnych obiektów o ostrych krawędziach;
k) użytkownik powinien dbać o czystość nawierzchni, zakazuje się wnoszenia na teren boiska materiałów i przedmiotów niebezpiecznych: butelek, puszek, kubków itp. wykonanych z kruchego, pękającego lub twardego materiału, gdyż przy nadepnięciu na nie mogą spowodować jej uszkodzenie.
§ 5. 1. Zajęcia na boisku organizuje Przedstawiciel Zarządcy.
2. Dopuszcza się możliwość rezerwacji boiska.
3. Rezerwacji można dokonać zwracając się do Przedstawiciela Zarządcy.
4. Nie ma możliwości stałej rezerwacji boiska.
§ 6. 1. Podstawowe obowiązki użytkownika:
a) zapoznanie się i przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu;
b) stosowanie się do poleceń Przedstawiciela Zarządcy;
c) korzystanie z obiektu i jego urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem;
d) dokonanie wpisu w księdze użytkowników;
e) przestrzeganie zasad współżycia społecznego, porządku, czystości i estetyki na terenie obiektu i w jego otoczeniu;
f) niezwłoczne informowanie Przedstawiciela Zarządcy o wszelkich uszkodzeniach urządzeń, kontuzjach i innych zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo użytkowników.
§ 7. 1. Na terenie boiska obowiązuje bezwzględny zakaz:
a) spożywania alkoholu, środków odurzających lub innych podobnie działających substancji;
b) palenia papierosów;
c) wprowadzania zwierząt;
d) dopuszczania się zachowań stwarzających zagrożenie dla innych użytkowników;
e) poruszania się na rowerach, rolkach, deskorolkach i innym sprzęcie mogącym spowodować uszkodzenie nawierzchni boisk;
f) wchodzenia na ogrodzenie lub bramki;
g) wnoszenia na teren obiektu materiałów i przedmiotów niebezpiecznych;

 

III. SANKCJE

 

§ 8. 1. Przedstawiciel Zarządcy odmawia wstępu na boisko lub nakazuje jego opuszczenie
użytkownikom którzy nie przestrzegają niniejszego regulaminu, a w szczególności:
a) złamali którykolwiek z obowiązujących zakazów;
b) pomimo upomnienia nadal nie przestrzegają podstawowych obowiązków użytkownika;
c) posiadają nieodpowiednie obuwie.
2. W uzasadnionych przypadkach Przedstawiciel Zarządcy może wezwać służby porządkowe, w szczególności Policję.
IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE, HARMONOGRAM UDOSTĘPNIANIA BOISKA
§ 9. Wszelkie skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania i korzystania z boiska przyjmuje Przedstawiciel Zarządcy w godzinach pracy.
§ 10. 1. Obiekt czynny od 1 kwietnia do 31 października.
1. od poniedziałku do niedzieli w godzinach:
– Kwiecień i wrzesień 15:00-20:00
– Maj czerwiec lipiec sierpień 15:00-21:00
– Październik 15:00-19:00
2. Boisko może zostać udostępniony w godzinach innych niż wymienione powyżej pod warunkiem wcześniejszego uzgodnienia z Przedstawicielem Zarządcy.
3. W święta państwowe i kościelne uznane za ustawowo wolne od pracy obiekt jest udostępniany za zgodą przedstawiciela zarządcy po dokonaniu rezerwacji na minimum 7 dni przed.